ISSN: 2657-800X
search

Bazy indeksacyjne

"Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda" jest czasopismem znajdującym się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów 
z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Za publikację artykułu naukowego w czasopismie autor otrzymuje 40 pkt. - poz. 32206


"Głos Prawa" jest też indeksowany w następujacych bazach:

 

- Biblioteka Nauki

 

- Centrum Otwartej Nauki (CeON) - Biblioteka Nauki

- ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities+)

- Index Copernicus 

 

 

 

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

 

 

- Polska Bibliografia Naukowa

 

 

 

- Portal Informacji Naukowej

INFONA

 

- Central and Eastern European Online Library

 

- ISSN Portal 

 

 

- Wykaz czasopism punktowanych MEiN