ISSN: 2657-800X
search
2021, t. 4, nr. 2 (8), poz. 21
2021, Vol. 4, No. 2 (8), item. 21
2021-12-30
wyświetleń: 1196 |
pobrań: 463 |

Tomasz A. Zienowiczschool, Rachela Sprengel

Relacja między zasadą kontradyktoryjności a zasadą prawdy materialnej w polskiej procedurze cywilnej

Artykuł podejmuje próbę wskazania relacji zachodzących pomiędzy zasadą kontradyktoryjności a zasadą prawny materialnej oraz skutków prawnych w tym procesowych, społecznych i socjologicznych tej relacji oraz zwraca uwagę na kształtowanie przez prawo zachowań podmiotów będących adresatami tych norm.
Pojęcia kluczowe: dowód, kontradyktoryjność, prawda materialna, sprawiedliwość, dostęp do sądu, szybkość postępowania sądowego

1.

 

Związek i stosunek istniejący między zasadą kontradyktoryj- ności a zasadą prawdy materialnej jest problematyką niezmiernie ważną w praktyce stosowania prawa i stanowi zagadnienie pozwa- lające poprzez opisanie i określenie pozycjonowania określonych zasad procedury cywilnej wskazać ukształtowanie postępowania cywilnego w ramach realizacji określonych teoretycznie wartości ja- kie to postępowanie winno realizować. W odniesieniu do wszelkich zasad jakie wpływają na kształt polskiej procedury cywilnej wskazać należy, że zasada prawdy materialnej jak też zasada kontradyktoryj- ności zdają się być osią funkcji wartościujących postępowanie cy- wilne1. Zagadnienie to jest także interesujące z socjologiczno-praw- nego punktu widzenia, wpływa ono bowiem także na powszechne poczucie sprawiedliwości stron postępowania a ich zastosowanie może mieć bezpośredni wpływ na społeczną ocenę postępowania w kategorii pojmowania sprawiedliwości w ogóle.

 

[wersja pełna w formacie pdf]

 

 

 

Bibliografia
Broniewicz Witold, Postępowanie cywilne, Warszawa 1999.
Dolecki Henryk, Ciężar dowodu w polskim postępowaniu cywilnym, Warszawa
1998.
Dziurda Marcin, Szrajer Marta, Postępowanie gospodarcze według nowych prze- pisów, „Przegląd Prawa Handlowego”  2020, nr 1, s. 12-23.
Jakubecki Aleksander (red.), Joanna Bodio, Tomasz Demendecki, Olimpia Mar- cewicz, Przemysław Telenga, Mariusz P. Wójcik, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postepowania cywilnego, Warszawa 2017.
Jakubecki Andrzej, Przesłuchanie strony, Przegląd Sądowy nr 10, 1998. Jodłowski Jerzy, Resich Zbigniew, Postępowanie cywilne, Warszawa 1979. Lamentowicz Wojciech, Interpretacja  prawnicza, Omnia  sunt  interpretanda,
Warszawa 2019.
Manowska Małgorzata, Zasada prawdy materialnej w świetle nowelizacji ko- deksu postępowania cywilnego, „Prawo Spółek” 1999, nr XII.
Morawski Lech, Domniemania a dowody prawne, Warszawa 1987.
Sawczuk Mieczysław, Teoria prawdy w procesie cywilnym, Warszawa 1985. Sekita Jarosław, Rozliczanie dochodów z obrotu wierzytelnościami, „Państwo
i Prawo” 2011, z. 12, s. 9-12.
Siedlecki Władysław, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Warsza- wa 1987.
Resich Zbigniew, Poznanie prawdy w procesie cywilnym, Warszawa 1958. Wolter Aleksander, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1998.